II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU

Yozgat'ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Özet Hazırlama:

 1. Özetler, başlık ve kaynakça hariç 300 kelimeyi geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.
 2. Özetin sonuna, çalışma konusuyla ilgili beş adet anahtar sözcük eklenmelidir.
 3. Özet sayfasında, yazara/yazarlara ait bilgiler yer almamalıdır.
 4. Özet başlığı, yalnız ilk harfleri büyük harf olacak şekilde, bold/koyu ve ortalanmış olarak verilmelidir.
 5. Özet sözcüğü, paragraf başında, ilk harfi büyük olacak biçimde bold/koyu yazımla yer almalıdır.
 6. Özet metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.


Bildiri Tam Metnini Hazırlama:

 1. Tam metinlerde şu bölüm veya başlıklar yer almalıdır.
 2. Konu başlığı
 3. (Başlığın altında) Yazar/Yazarların Adı Soyadı (Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.) Yazar adları, sağ kenarda italik olarak yazılmalıdır.
 4. Özet
 5. Konu (başlıklar, bölümler,  sonuç, kaynakça, ekler, vb.)
 6. Tam metin, A4 boyutundaki kâğıda, 1,2 satır aralığında. 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile sağ kenar 2 cm. diğer kenarlar 2,5 cm olacak şekilde, tam metinlerin 15 sayfayı aşmayacak şekilde, dipnotların tek satır ve 10 punto şeklinde yazılmalıdır.
 7. Paragraf aralığı, sonra 3 olarak ayarlanmalıdır.
 8. Paragraf başı 1,25 cm içeriden olmalıdır.
 9. Konu başlığı yalnız ilk harfleri büyük harf olacak şekilde, bold/koyu ve ortalanmış olarak verilmelidir.
 10. Metin, iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
 11. Dipnotlar geçtikleri sayfada, tablo ve grafikler atıfta bulunulan sayfada veya devamında yer almalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ve grafiklerin altında yer almalıdır.
 12. Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakça tek satır aralığında, ilk satır sola dayalı, diğer satırlar 1 cm içeriden olacak şekilde düzenlenmelidir.
 13. Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.
 14. Bildirinin hazırlanmasında burada belirtilmeyen diğer konularda bilimsel yazı yazım kurallarına uyulmalıdır.
 15. Bildiri tam metinleri, bozoksempozyumu@bozok.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.